LEESTAFEL
naar overzicht leesstukken

OOSTERBEEK OF LA HULPE ?
Voilà la question

Constan Gabriel was een leermeester, vriend en buurman van Taco en Geesje Mesdag, die hem ook al bezochten toen hij nog in Brussel woonde. Dat is de aanleiding om ons bezig te houden met enkele objecten waarvan zowel een schets als een schilderij bestaat, of soms zelfs twee schilderijen. We gaan wat nader in op een onderwerp dat eerder behandeld is in de zeer informatieve monografie door M. Peters e.a.  "P.J.C. Gabriel, Colorist van de Haagse School". In twee gevallen analyseren we ook de schilderlocatie.

   

PJC Gabriel, Polderlandschap
tekening, 54,3 x 37 cm
Collectie Groninger Museum
 

één op één
Een landschapschilderij, zelfs al is het zeer werkelijkheidsgetrouw, wordt niet in de vrije natuur gemaakt. Daarvoor is de productietijd wegens het drogen van de olieverflagen te lang. Dat begint dus met een schets op doek of papier ter plaatse, en wordt voortgezet in het atelier. De uitwerking kan letterlijk hetzelfde zijn of verfraaid worden.

Een voorbeeld van een één-op-één-uitwerking is "Polderlandschap". Dat geldt in dit geval zelfs voor de afmetingen.


PJC Gabriel, Polderlandschap
olieverf op doek,  55 x 38 cm
Collectie Groninger Museum

uitwerking met verfraaiing
Gabriel hield zich bij de uitwerking van een schets naar de natuur meestal niet honderd procent aan de zichtbare werkelijkheid. Zo heeft hij in het schilderij "Il vient de loin" een boomgaard in het landschap van de tekening vervangen door een plas en er zijn enkele vissers en een extra telegraafpaal verschenen. Het schilderij is gesitueerd, blijkens een aantekening op Gabriels voorstudie, te Broeksloot.
 
PJC Gabriel, Ilvient de loin (1887)
Collectie Kröller-Müller Museum


Begin november 1886 heeft Constan Gabriel de tocht van Scheveningen naar Broeksloot een paar keer gemaakt, met een schetsboek "op zak". En dat heeft minstens twee interessante schetsen opgeleverd. Die met een trein hiernaast, en een met een schuit verder hieronder.

 
PJC GabrielVoorstudie (aantekening rechtsonder: te Broeksloot, 5 Nov '86, PJC.G)
Collectie Rijksmuseum

van twee kanten
De auteurs van Colorist onderscheiden nog een derde vorm van uitwerking van een tekening naast "letterlijk" en "verfraaid", te weten "spiegelbeeldig". Wij willen hier een andere interpretatie suggereren, namelijk dat Gabriel een zelfde object twee maal vast legde, maar vanuit een tegenovergelegen standpunt.
Constan Gabriel vond het kennelijk leuk om zo'n jas te schilderen die je aan twee kanten kunt dragen, binnenkant en buitenkant omwisselbaar.
We zijn twee voorbeelden tegengekomen van een paar waarvan de schilderstandpunten 180 graden uit elkaar liggen. Een paar is hieronder afgebeeld, de aquarel "Polder bij Kampen" en het olieverf-schilderij "Hut op de heide".
Beide werken tonen hetzelfde bouwsel: hetzelfde haveloze dak, de rechte schoorsteen, de volle waslijn met dromedaris-profiel en rietschoven aan het uiteinde. De daklijn en de waslijn leveren onderling een subtiel beeldrijm.
De beide afbeeldingen vormen een brilliante tegenstelling. Links verblindend wit wasgoed in volle zon – diepzwarte broeken en jurken in tegenlicht rechts.
Het water van een binnenmeertje op de voorgrond van de aquarel, met achter een primitief dijkje de Zuiderzee aan de horizon. Blauw.
Een ruig zandstrandje met een lage zeewering van donker-dreigende palen en basaltblokken op het schilderij. Complementair geelbruin.
Aquarel tegenover olieverf.
Blikrichting zeewaarts repectievelijk landwaarts.
(Geen heide gezien, trouwens.)

In feite is dit geen simpele spiegelbeeld-uitwerking van één schets, het vereist in principe twee schetsen. Door Gabriel uitgewerkt met een grote rijkdom van zes tegengstellingen.
Verderop zullen we nog een voorbeeld van deze aanpak tonen.

 

tegenstellingen

aquarel
voorkant
volle zon
wit
blauw
zeewaarts
olieverf
achterkant
tegenlicht
zwart
geelbruin
landwaarts
rood
winter
groen
zomer

PJC Gabriel, Polder bij Kampen
Aquarel
Taco Mesdagcollectie Groninger Museum
PJC Gabriel, Hut op de heide
Olieverf
Collectie Gemeentemuseum Den Haag

Te Broeksloot
De tekening met de trein is gemaakt te Broeksloot. Waar ligt dat, Broeksloot?
Er bestaat geen dorp van die naam, hebben we vastgesteld. Er is iets anders aan de hand. Gabriel had zich kennelijk door iemand laten vertellen hoe je op een interessant plekje voorbij Voorburg kon komen met een beurtschuit. Het is nog te lezen op de binnenomslag van een van zijn schetsboekjes. Daar heb je broeksloot !

Met een schuit van het Spui langs de trekvaart naar de Geestbrug. Vertrek 's morgens om half negen, en 's middags om half vier (terug?). Dan kom je in Voorburg bij het kanaal de Broeksloot. Op een eilandje aan een dam zie je een woning, en daar vandaan kun je naar de Delftse Vliet (dat is een kanaal). En die gaat vervolgens verder onder de naam Leidse Vliet. Vergelijk het kaartje hieronder met Gabriels notitie.

In de literatuur kan men nog steeds aantreffen dat Gabriel ook in Broeksloot zou hebben geschilderd. Dit misverstand is door Gabriel zelf in omloop gebracht.

 
Routebeschrijving naar de Broeksloot op binnenomslag van schetsboekje
Particuliere collectie 

    PJC Gabriel, Broeksloot, 1 nov 1886
    Collectie Singer Laren
  Hij komt van ver
De schets met de trein is, zoals we zagen, uitgewerkt tot een beroemd olieverfschilderij, "Il vient de loin", waarin de techniek het rustige landschap verovert.
Er reed daar sinds 1843 de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij van Amsterdam naar Den Haag.
Zo ver was het dus ook weer niet: de trein stoomt op vanuit Leiden.
Maar een trein maakt romantische gevoelens los, zoals Paul Simon in zijn song betoogt "Everybody loves the sound of a train in the distance".

Rond 1900 lagen er langs de Broeksloot in Voorburg alleen maar boerderijen met intieme zijslootjes die plaats boden aan schuiten voor vervoer van landbouwprodukten naar de veiling.
Zoals op de tekening hiernaast. Hier heeft Gabriel de schets pastelachtig vervolmaakt, en er is geen geschilderde uitwerking van bekend.
Overigens is het water op het schilderij "Il vient de loin" niet de Broeksloot, maar een afwateringskanaal van de spoordijk, parallel daaraan.

 

Het weidegebied rondom de Broeksloot
in de tijd van Gabriel (schematisch)

 spiegelbeeld?
Van de tekening hiernaast zegt "Colorist" dat het een voorstudie is voor
- de aquarel La Hulpe bij Brussel
- het olieverfschilderij Boerderij in Oosterbeek,
en dat het olieverfschilderij een spiegelbeeld-uitwerking van de tekening is.


Hoewel Gabriel dus gewoon was om bij de uitwerking van zijn tekeningen tot schilderij verfraaiingen aan te brengen, is het verband tussen de tekening enerzijds, en het schilderij en de aquarel anderzijds niet overtuigend. Ze bevatten geen enkele overeenkomstige lijn, behalve dat er een boerderij en een hooiopper te zien zijn.

 
PJC Gabriel, Tekening (kleuraanwijzingen, o.a. knollen groen, geen plaatsnaam)
Particuliere collectieOp de tekening ligt de hooioppper tussen de tweede en derde boom vanaf een boerenschuur. Op Boerderij in Oosterbeek, echter, ligt de opper tussen de eerste en de tweede boom.
Die eerste boom steekt op de aquarel en het schilderij uit boven een curieus bouwsel aan zijn voet, een detail dat de schilder zeker zou koesteren, maar dat op de tekening ontbreekt.
Het lijkt erop dat Gabriel van de tekening vooral gebruik heeft gemaakt van de aantekening "knollen groen" voor het schilderen van de prei.


 
PJC Gabriel, Boerderij in Oosterbeek
Olieverf
Collectie Kunsthandel Richard Polak
De schilderslocatie van het schilderij en de aquarel, daarentegen, lijkt wel een en dezelfde te zijn. De situatie is echter niet zozeer "spiegelbeeldig" (zie hiernaast), zoals "Colorist" het noemt, als wel vanuit twee, 180 graden uiteenliggende, standpunten geschilderd. Dus volgens de bovengenoemde aanpak "van twee kanten" bekeken, en niet de uitwerking van één schets. En al helemaal niet van de hier genoemde tekening.  
Oosterbeek (op zelfde schaal als hiernaast)

La Hulpe (gespiegeld)

Dit wordt ondersteund door drie aspecten in de afbeeldingen:
- de hooiopper ligt midden tussen een grote en een kleine boom. Niet precies op een lijn door die twee, maar erachter op het schilderij en ervoor op de aquarel.
- de grote boom steekt omhoog uit het onduidelijke bouwsel (mesthoop?) aan zijn voet.
- de gevel van de boerderij naast de grote boom vertoont een lage uitbouw met een witte voorkant. En wel op de voorgrond in het schilderij, op de achtergrond in de aquarel.
Ook hier heeft Gabriel weer een bijzonder contrast bedacht. Zoals hierboven de hut met wasgoed een spel was tussen volle zon en tegenlicht, is nu de tegenstelling zomer versus winter. En hier een hoofdkleur groen tegenover een complementair rood.
De beide in dit artikel genoemde paren vormen koppels, of in het geval van de hut met waslijn zelfs pendanten. Het is te betreuren dat ze niet bij elkaar gehouden zijn.Het gaat hier dus om dezelfde boerderij die hetzij in Oosterbeek, hetzij in La Hulpe gelegen is.


 
PJC Gabriel, La Hulpe bij Brussel
Aquarel
Taco Mesdagcollectie Groninger Museum
dilemma
De aquarel zou volgens de auteurs van "Colorist" feitelijk ook te Oosterbeek gelocaliseerd moeten worden. Zij wijzigen, zonder verdere discussie, de titel van de aquarel La Hulpe in: "Boerderij in Oosterbeek".
Inderdaad kende Gabriel Oosterbeek goed. Hij had er rond 1855 enkele zomers doorgebracht en werkte er dag en nacht om de slag van het landschapschilderen te pakken te krijgen. La Hulpe (Ter Hulpen) ligt ten Zuid-Oosten van Brussel aan de grens van het Zoniënwoud. Brussel was sinds 1860 zijn woonplaats.
 
In dit dilemma Oosterbeek of La Hulpe willen wij proberen met argumenten uitsluitsel te bereiken over de locatie.
- via een deskundige op het gebied van boerderijen in de streken van La Hulpe en Oosterbeek
- doordat we nog een werk tegen komen met die boerderij er op, waarvan de locatie bekend is door een opschrift.


De eerste weg heeft ons geen oplossing gebracht. De tweede lijkt meer succes te leveren.
Een zwakke aanwijzing levert een stempel van een Brusselse firma op de achterzijde van het schilderij, maar Gabriel kan bijvoorbeeld een Nederlands werk in België hebben laten inlijsten. De eigenaar zelf kent geen argumenten voor "Oosterbeek".
 
De aquarel komt rechtstreeks uit het bezit van schildersvrienden van Gabriel, Geesje en Taco Mesdag, die rond 1880 bij hem in Brussel en omgeving zijn geweest. En die gedurende twintig jaar in Scheveningen Gabriels buren waren. Sinds de aquarel in 1905 aan het Groninger Museum is geschonken, is hij niet in andere handen overgegaan. Er is dus geen tusseneigenaar die de naam kan hebben gewijzigd. Dit pleit voor La Hulpe.

conclusie
De sterkste steun komt evenwel van het volgende. Het museum Boijmans Van Beuningen bezit een tekening van Gabriel met linksonder de notitie van de schilder: La Hulpe Gabriel 68.
Helaas schijnt hiervan geen betere afbeelding te bestaan.

Deze tekening doet sterk denken aan de boerderij die op de aquarel en het olieverfschilderij te zien is.
De tekening is weliswaar niet een voorstudie die tot model heeft gediend voor de aquarel of het olieverfschilderij. Maar hij toont wel een zelfde patroon van een hoofdgebouw met een kruisvorm en allerlei kleine aan- en uitbouwtjes.

Onze conclusie is dan ook dat zowel het olieverf-schilderij als de aquarel gelocaliseerd is in La Hulpe/Terhulpen. Als er een titel gewijzigd zou moeten worden, is het die van het schilderij: "Boerderij in Terhulpen".

    


PJC Gabriel, La Hulpe (aantekening linksonder: La Hulpe, Gabriel, 68)
Collectie Museum Boijmans Van Beuningen


Rob en Winky Vetter     Zie ook in het Webmuseum

- een overzicht van schilderijen door Gabriel
- een geïllustreerde levensbeschrijving van P.J.C. Gabriel
- de juiste voor- en achternaam van de schilder
    Met dank aan Saskia de Bodt voor waardevolle suggesties

www.mesdagvancalcar.nl , 15 december 2008, 1 oktober 2009, 15 november 2012