LEESTAFELnaar overzicht leesstukken

LOENER SCHAAPSKOOIEN
DOOR TACO MESDAG NOG NET OP TIJD GESCHILDERD

Van Taco en Geesje Mesdag is bekend dat ze beiden gewerkt hebben in Hattem, Twello en Loenen. Vanwaar die voorkeur voor de Oost-Veluwe? Misschien dat je hier niets achter moet zoeken, maar wij vermoeden dat het te maken kan hebben met de kostschool die Geesjes zusjes in Twello, en later in Voorst hebben gehad. In de zomermaanden zijn veel leerlingen naar huis, en dan is er ruimte voor logés. Familiebezoek laat zich dan goed combineren met schildersactiviteiten in de omgeving.
Onlangs is er bij een particuliere verzamelaar een flink doek, 56 bij 73 cm, gesigneerd T. Mesdag, opgedoken met daarop een schaapskudde (Figuur 1). De aanvankelijke verwachting, dat het onderwerp wel in Drenthe gesitueerd zou zijn, waar de Mesdags immers een atelier hadden, veranderde in twijfel, toen we de boerderijen zagen. Dat maakte niet een Drentse indruk. Eerder Veluws. En intiemer door de omlijsting met bomen. Een interessant detail is, dat we vrijwel zo'n zelfde tafereel nu hebben ontdekt op een klein schilderijtje van Taco's vrouw Geesje, dat achteraf heel herkenbaar is (Figuur 2). Kennelijk hebben hun schilderskrukjes dicht bij elkaar gestaan.

Fig. 1. Schaapskooien door Taco Mesdag

Zou het hier misschien gaan om Taco's schilderij "Schaapskooien te Loenen", een titel die bekend is, maar zonder afbeelding, van drie tentoonstellingscatalogi: bij Pulchri Studio (Den Haag 1891), Pictura (Groningen 1892) en Levende Meesters (Arnhem 1893)? Dat zijn eigenlijk twee vragen tegelijk:
(1) Is het opgedoken schilderij wel "Schaapskooien bij Loenen"? Misschien heeft het wel een andere naam.
(2) Waar bevond zich de plek, die op het opgedoken schilderij met voorlopig onbekende naam, is uitgebeeld?
Bij navraag blijkt dat in Loenen wel een schaapskooi staat, maar dat die niet authentiek is. Hij is in de jaren 1960 nagebouwd van een voorbeeld in Terlet, en hij stond dus rond 1890 nog niet op zijn plaats. Was er dan geen schaapskooi in Loenen, en heeft Taco Mesdag dat maar verzonnen?

Twintig schaapskooien
Nader onderzoek in de archieven door Henk Witteveen, die grote belangstelling heeft voor lokale geschiedenis, bracht aan het licht dat er rond 1830 wel twintig kooien in Loenen stonden. Op een heruitgave van een kadstrale kaart van 1832 ontdekte hij ook een situatie van twee gebouwen, een boerderij met nabijgelgen kooi, met hun richting loodrecht op elkaar, zoals op het schilderij (afbeelding 3). Het lijkt een bevestiging van onze gissing.
Uiteraard is een loodrechte stand van twee bebouwingen volstrekt onvoldoende grondslag om te besluiten tot de dubbele conclusie, dat het gevonden schilderij bij de titel Schaapskooien te Loenen hoort, en dat het op die plek gesitueerd was. Op de lokatie zelf is geen aanvullend bewijs meer te vinden: de twee gebouwen zijn rond 1900 afgebroken, en de begroeiing is veranderd van hei in gras.

Fig. 2. Kudde bij de kooi door Geesje Mesdag-van Calcar

Veel van die feiten uit het verleden zijn niet te staven met onwrikbare bewijzen, men moet tevreden zijn met "een hoge mate van waarschijnlijkheid". Maar hier kun je je met recht afvragen: zouden er niet nog veel meer situaties passen bij zo'n betrekkelijk vage omschrijving? Daarom zijn we gaan zoeken naar aanwijzingen op het schilderij die de identificatie aannemelijker kunnen maken – of weerleggen als je pech hebt. De volgende aspecten komen in aanmerking. Maten van de gebouwen en afstanden tot het schildersstandpunt uit perspectiefregels. De begroeiing van de grond. Boomranden die op wegen en paden kunnen wijzen. De kijkrichting van de schilder. Een eerlijke werkwijze gebiedt, dat de gegevens pas nadat ze uit het schilderij zijn afgeleid vergeleken mogen worden met de kadasterkaart en het belastingregister uit 1832.

Beeldanalyse
Nu hoeft een schilder helemaal niet alles af te beelden zoals het zich aan het oog voordoet. Maar we hebben verschillende malen kunnen vaststellen dat Taco Mesdag zo'n schilder is die langs zijn arm naar een object in de verte kijkt en met zijn duim het stukje penseel afmeet waarmee hij het object ziet. Uit de gestalte van de schaapherder taxeren we de schaapskooi links op 5 à 6 meter tot de nok, en we denken dat ook de boerderij ongeveer net zo hoog is. Op die gronden, met wat wiskunde die we hier weglaten om u niet af te schrikken, komen we tot de bevinding dat (1) de schaapskooi links ongeveer 10 bij 10 meter is; (2) dat de verre boerderij 12 meter lang is; dat de afstand van de schilder tot de schaapskooi 50 meter is en de boerderij zich twee maal zo ver weg bevindt, dat is dus 100 meter vanaf de ezel, met (3) een afstand van 50 meter tussen de beide gebouwen.
De driehoekige gevel staat (4) loodrecht op de kijkrichting, dat is evenwijdig aan de horizon, en de verre boerderij ook, evenals de boomwal op de achtergrond. Ook aan de linkerzij is een boomwal, maar het lijkt alsof ze een hoek insluiten. Dus (5) links en aan de achterzijde is er mogelijk een weg of pad. De driehoekige gevel heeft schaduw. Hoewel de zon niet bepaald uitbundig schijnt op het schilderij moet je veronderstellen dat het daglicht vanuit het oosten tot zuiden gekomen zal zijn gedurende de ontwerp-uren voor het doek, dus (6) de kijkrichting ligt tussen oost en zuid.
De begroeiing (7) op de voorgrond en links van de kooi doet arm, verwaarloosd of weideachtig aan. Zeker geen (8) akker zoals rechts. Daar is op het perceel voor de boerderij zoiets als bonen op regels te zien, met op het middenplan mijten voor het drogen van gewas, en tussen het ruige land en de akker ((9) een pad bijna evenwijdig aan de horizon dat bij de kooi uitkomt.

Fig. 3. Uitsnede uit kadastrale kaart 1832.
Perceel 117: schaapskooi, symbolisch aangeduid met langgerekt achthoekje. Perceel 120: bouwland, met bijbehorend woonhuis (het rechthoekje scheef rechts ernaast).

 

Tabel. Uittreksel uit register in kadastrale atlas 1832 t.b.v. de belastingheffing

perceel
nr.
soort eigendom
grootte in ha
klasse
ongeb.
belasting gebouwd
eigenaren en vruchtgebruikers
116
heide
1.86.00
2
  Loenen, de Markt van
117
schaapskooi
96
1
  Hacforth tot ter Horst, Douairière O.G.W.J. Baron van
119
bouwland
14.10
2
 
id.
120
huis en erf
4.90
1
f 15
id.


Alle negen punten
Er zijn met deze analyse van het schilderij negen aspecten gevonden die goed tot zeer goed overeenstemmen met de kadastrale gegevens van 1832 (zie figuur 3 en belasting-heffingtabel uit 1832), met hoogstens uitzondering van de onbebouwde toestand
van de grond voor de kooi. Taco Mesdag kan makkelijk beide gebouwen als schaapskooi opgevat hebben en daarom het meervoud in zijn titel gebruikt hebben. De kijkrichting blijkt ten naaste bij zuidoost te zijn, en links loopt er de Vrijenbergweg en op de achtergrond een pad, dat in 1832 nog niet helemaal bestond. Dat weggetje staat wel ingetekend op een topografische kaart van recente datum, al is het nu ter plaatse niet meer toegankelijk (Figuur 4). Bevredigend is de overeenstemming met de kadastrale maten: afstand tussen de gebouwen 40 meter, grondoppervlak van de schaapskooi 96 vierkante meter, lengte boerderij 10 meter.
Zo heeft zorgvuldig kijken naar de afbeelding de lokalisering van het schilderij, en ook zijn historische titel ondubbelzinnig opgeleverd: Schaapskooien te Loenen. Taco Mesdag toont ons het Veluwse landschap zoals het was vóór de introductie van de kunstmest, die het agrarische leven grondig overhoop heeft gegooid.
Nog net op tijd geschilderd.

 

Fig. 4. De Vrijenbergweg op recente landkaart.
De pijl wijst naar een inmiddels weer verdwenen
pad achter Taco Mesdags "Schaapskooien".

Rob en Winky Vetter, september 2005 Het besproken schilderij van Taco Mesdag hangt in de Pulchrizaal
 
1 augustus 2006
www.mesdagvancalcar.nl